Kèn đá

Tại thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, vào cuối năm 1995, nhân dân đã phát hiện hai...