Toàn dân khai báo y tế để kiểm soát tình hình dịch Covid- 19 (20-03-2020)