THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI THÔNG BÁO SỐ 118/TB-VPCP, NGÀY 21/3/2010 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ (23-03-2020)