TẠM NGƯNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN (23-03-2020)