Về việc tổ chức "Lễ hội Trung thu 2012" - 13-09-2012:am

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 3338/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  30 tháng   8   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức “Lễ hội Trung thu 2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thỏa thuận ký tháng 7/2001 giữa Bộ Văn hóa – Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thường niên cuộc Triển lãm-Hội chợ dành cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam năm 2012;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi sao xanh và các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ hội Trung thu 2012” từ ngày 28/9/2012 đến ngày 30/9/2012 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Về Kinh phí:

- Triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, quảng cáo, in và lễ tân lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TLVHNT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Vĩnh Ái

File đính kèm:

3338-QĐ-BVHTTDL(2012).doc


 Lượt xem: 1805 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN