Về việc tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 - 13-09-2012:am

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

_______________

 

Số: 3463/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

Hà Nội, ngày   10  tháng   9   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch
vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kịch bản tổng thể Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012 như sau:

1. Văn phòng Bộ tổ chức họp báo giới thiệu Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012 tại Hà Nội.

2. Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì tổ chức thi đấu và trao giải cho các môn thể thao tham gia Ngày hội.

3. Tổng cục Du lịch chủ trì tổ chức Chương trình giới thiệu tiềm năng, quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch tại các di sản văn hóa của dân tộc Chăm.

4. Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức thực hiện giới thiệu sách tại Ngày hội.

5. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

6. Trung tâm Triển lãm Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện triển lãm “Các dân tộc Việt Nam đồng hành cùng đất nước”.

7. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện trưng bày triển lãm chuyên đề “Đặc trưng văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam”. Trong đó, nhấn mạnh những đặc trưng văn hóa của vùng đồng bào dân tộc Chăm.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí sự nghiệp năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị: Văn phòng, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, VHDT

  KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Hồ Anh Tuấn

File đính kèm:

3463-QĐ-BVHTTDL(2012).doc


 Lượt xem: 1426 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN