Về việc phê duyệt kịch bản tổng thể Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận 2012 - 13-09-2012:am

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 3255/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   27  tháng   8   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kịch bản tổng thể Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch
vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-Ninh Thuận 2012;

Căn cứ Thông báo số 2221/TB-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kịch bản tổng thể Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận 2012 (kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, phê duyệt và triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- NBND các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, VHDT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Hồ Anh Tuấn

File đính kèm:

3255-QĐ-BVHTTDL(2012).doc


 Lượt xem: 1208 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN