Về việc công nhận làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc ít người - 19-06-2012:pm

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 2126/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   06   tháng   6   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận làng, bản, buôn truyền thống
tiêu biểu dân tộc ít người

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Công văn số 3428/UBND-VX, ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công nhận bản truyền thống dân tộc thiểu số cần bảo tồn; Căn cứ Báo cáo số 381/BC-SVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận bản Kalu, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị là bản truyền thống tiêu biểu dân tộc ít người đã được khảo sát, điều tra theo tiêu chí bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tại Quyết định số 4331/QĐ-BVHTT, ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Văn hóa-Thông tin.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị có trách nhiệm xây dựng dự án đầu tư bảo tồn bản Kalu thành bản văn hóa truyền thống của dân tộc Bru - Vân Kiều ở địa phương, báo cáo Hội đồng thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thỏa thuận để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đúng quy định .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VHDT


 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

File đính kèm:
2126-QĐ-BVHTTDL (2012).doc


 Lượt xem: 1483 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN