Thông tư số 04/2012/TT-BVHTTDL về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao q - 17-04-2012:pm

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 04/2012/TT-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  30  tháng  3  năm 2012


THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng
trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia
và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia

 

Căn cứ Luật Quản lý và Sử dụng tài sản nhà nước;
   
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý và Sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
   
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia.

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
   
Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện thường xuyên, trang thiết bị tập luyện chuyên môn và trang thiết bị thi đấu thể thao (sau đây gọi là trang thiết bị) đối với các vận động viên, huấn luyện viên của các đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia (sau đây gọi là đội tuyển quốc gia) từng môn thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, cấp phát và sử dụng trang thiết bị

1. Việc cấp phát và sử dụng trang thiết bị phải căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức và công năng sử dụng.

2. Việc cấp phát trang thiết bị được thực hiện theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị

1. Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị tập luyện và thi đấu cấp cho các đội tuyển quốc gia được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước;

2. Nhà nước khuyến khích các liên đoàn, hiệp hội thể thao, các đơn vị, sử dụng trang thiết bị khai thác các nguồn trang thiết bị hợp pháp khác để trang bị thêm cho vận động viên, huấn luyện viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn trang thiết bị 

1. Trang thiết bị cấp phát cho đội tuyển quốc gia phải đảm bảo tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu thể thao theo quy định của Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế hoặc theo tiêu chuẩn của Luật thi đấu môn thể thao.

2. Đối với những môn thể thao chưa có quy định về tiêu chuẩn trang thiết bị, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm để cung cấp các trang thiết bị phù hợp đảm bảo điều kiện tập luyện và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên.
   
Điều 5. Mức cấp phát trang thiết bị thường xuyên
   
Định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên áp dụng chung cho các đội tuyển quốc gia của tất cả các môn thể thao được quy định cụ thể như sau:

TT

Trang bị

Đơn vị tính

Mức cấp phát

(số lượng/người/1năm)

Đối tượng được cấp

Ghi chú

Lần 1

Lần 2

1

Giày tập thể lực

Đôi

2

2

VĐV

 

2

Giày thể thao

Đôi

1

1

VĐV-HLV

 

3

Tất

Đôi

2

2

VĐV-HLV

 

4

Quần áo cộc

Bộ

2

2

VĐV-HLV

 

5

Quần áo Suveterman

Bộ

1

1

VĐV-HLV

 

6

Khăn tắm

Chiếc

1

1

VĐV-HLV

 

7

Túi xách đi

thi đấu

Chiếc

1

 

VĐV-HLV

 

8

Còi

Chiếc

1

1

HLV

 

9

Đồng hồ bấm giây

Chiếc

1

 

HLV

 

10

Mũ mềm

Chiếc

1

1

HLV

 

Điều 6. Định mức cấp phát trang thiết bị cho từng môn thể thao

Định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện chuyên môn và trang thiết bị thi đấu cho từng môn thể thao được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Chế độ và thời gian cấp phát

1. Cấp phát lần 1 (một) khi vận động viên, huấn luyện viên được tập trung tập huấn theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục

2. Cấp phát lần 2 (hai) đối  với các vận động viên, huấn luyện viên:

a)  Tập trung tập huấn một đợt trong năm từ 183 (một trăm tám mươi ba) ngày trở lên.

b) Tập trung tập huấn nhiều đợt trong năm với tổng thời gian tập trung tập huấn từ 183 (một trăm tám mươi ba) ngày trở lên.

Điều 8. Công tác kế hoạch, lập dự toán, kiểm tra

1. Hàng năm căn cứ vào kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang bị tập cho các đội tuyển quốc gia tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia trình Tổng cục Thể dục thể thao xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục Thể thao) phân bổ và giao dự toán chi mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị thực hiện theo quy định.

3. Khoản chi mua sắm trang thiết bị tập luyện và thi đấu được hạch toán theo quy định hiện hành. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
-  Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ  trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCTDTT,

 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

File đính kèm:

04-2012-TT-BVHTTDL.doc
 


 Lượt xem: 10183 (lần)

Share |