Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá - 17-03-2013:pm

B Ộ V Ă N H O Á, T H Ể T H A O V À D U L Ị C H

_______________


Số: 12/2012/TT-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

 

Căn cứ Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.

Thông tư này không điều chỉnh các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động bóng đá tại Việt Nam.

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh

1. Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá là doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo thủ tục quy định tại Điều 55 của Luật thể dục, thể thao.   

2. Cơ sở thể thao khi tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn bóng đá phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật thể dục, thể thao.

Điều 3. Điều kiện về sân bãi, thiết bị dụng cụ

1. Diện tích sân tập luyện đảm bảo mật độ tối thiểu 25m2/người, nếu có tường tập sút cầu môn thì kích thước tối thiểu của tường có chiều rộng 5m, chiều cao 2,5m và phải được làm bằng vật liệu bền chắc. Diện tích sân thi đấu đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá.

Sân tập luyện và thi đấu bóng đá phải đảm bảo khoảng cách xung quanh an toàn, không có chướng ngại vật, khoảng cách tối thiểu từ đường biên của sân đến hàng rào hoặc sân liền kề là 2,5m.

2. Mặt sân bằng phẳng và được làm bằng một trong các chất liệu cỏ tự nhiên, cỏ nhân tạo, đất nện, sàn gỗ, chất dẻo tổng hợp hoặc cát mịn không lẫn đá dăm.

3. Trên sân có đầy đủ các đường kẻ biên ngang, biên dọc, đường tròn trung tâm, khu cấm địa và các điểm đá phạt.

4. Khung cầu môn đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá được làm bằng một trong các chất liệu sắt, gỗ hoặc chất dẻo tổng hợp.

5. Sân bóng đá liền kề nhà ở, công trình công cộng, đường giao thông phải có hàng rào cao tối thiểu 3m bao quanh sân.

6. Tập luyện, thi đấu buổi tối phải đảm bảo ánh sáng tối thiểu 150 lux.

7. Sân phải có nội quy hoạt động với các nội dung cơ bản sau:

a) Sử dụng trang phục thể thao khi tập luyện, thi đấu;

b) Chấp hành đầy đủ hướng dẫn của Ban quản lý sân;

c) Giao tiếp văn minh, lịch sự, không được có hành vi gây gổ, mất đoàn kết;

d) Không uống rượu, bia, hút thuốc trong sân;

đ) Không được mang các vật cứng, sắc, nhọn có thể gây thương tích vào sân;

e) Không tụ tập tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác;

g) Thời gian hoạt động.

8. Có tủ thuốc, dụng cụ y tế đáp ứng sơ cứu ban đầu.

9. Có khu vực vệ sinh, thay trang phục và để xe.

10. Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ theo quy định.
         
11. Các hình ảnh, bảng biển quảng cáo sử dụng trên sân phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện về nhân viên chuyên môn
   
Cơ sở thể dục thể thao tổ chức hoạt động hướng dẫn tập luyện bóng đá phải có người hướng dẫn có trình độ chuyên môn bóng đá đảm bảo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về điều kiện chuyên môn khi tổ chức hoạt động bóng đá.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2013.

Các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá đã thành lập nhưng chưa bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
-  Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ  trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, LĐBĐ các địa phương;
- Lưu: VT, TCTDTT

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

File đính kèm:

12-2012-TT-BVHTTDL.doc

 


 Lượt xem: 2372 (lần)

Share |