Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi công chức năm 2013 - 29-10-2013:pm