BẢNG LIỆT KÊ NGÀY GIỖ CÁC CHÙA Ở PHÚ YÊN - 23-09-2016:am

BẢNG KÊ NHỮNG NGÀY GIỖ CỦA CÁC TỰ VIỆN TRỰC THUỘC GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN

 

TT NGÀY GIỖ TỔ TÊN CHÙA ĐỊA CHỈ  HÚY NHẬT TRỤ TRÌ
  THÁNG 01 ÂM LỊCH      
  04 – 01 Chùa Kim Quang Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa   ĐĐ.Thích Thông Thiện
  05 – 01 Chùa Phú Long Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa   ĐĐ.Thích Nguyên Linh
  10 – 01 Chùa Khánh Sơn Bình Kiến, Tp Tuy Hòa   ĐĐ.Thích Thông Luận
  11 – 01 Chùa Sắc Tứ Từ Quang An Dân, huyện Tuy An Đức Trưởng lão HT.Thích Phúc Hộ HT.Thích Đồng Tiến
  13 – 01 Chùa Vĩnh Phước An Hiệp, Tuy An   SC Thích Nữ Nguyên Tâm
  14 – 01 Chùa Diệu Tịnh Long Hải Đông, TX Sông Cầu   SC Thích Nữ Quảng Tường
  16 – 01 Chùa Khánh Nguyên Hòa Trị, huyện Phú Hòa   ĐĐ.Thích Nguyên Mãn
  19 – 01 Chùa Xuân Vân An Phú, huyện Tuy An   ĐĐ.Thích Quảng Tế
  22 – 01 Chùa Bảo Sơn An Định, huyện Tuy An Đức Trưởng lão HT.Thích Ấn Chánh TT.Thích Thông Hòa
  23 – 01 Chùa Long Quang Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa   ĐĐ.Thích Quảng Nghiêm
  24 – 01 Chùa Phước Hải Xuân Thành, TX Sông Cầu   SC Thích Nữ Huệ Ngạn
  27 – 01 Chùa Long Sơn An Mỹ, huyện Tuy An   ĐĐ. Thích Minh Dung
  THÁNG 02 ÂM LỊCH      
  01 – 02 Chùa Phú Sơn Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa   SC.Thích Nữ Hạnh Lộc
  02 – 02 Chùa Quang Long Hòa Bình 2, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Quang Hội
  05 – 02 Chùa Long Khánh Hòa Thắng, H Phú Hòa   TT. Thích Nguyên Cần
  06 – 02 Chùa Phú Quang Hòa Mỹ Đông, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Chúc Trí
  07 – 02 Chùa Ân Quang Phú Lâm, Tp Tuy Hòa   ĐĐ. Thích Nguyên Minh
  08 – 02 Chùa Hương Tích Hòa Mỹ Tây, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Nguyên Nhã
  08 – 02 Chùa  Phi Lai Hòa Thịnh, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
  08 – 02 Chùa Long Thọ Hòa Trị, huyện Phú Hòa   ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
  10 – 02 Chùa Đông Quang Phú Lâm, Tp Tuy Hòa   ĐĐ. Thích Nguyên Thông
  10 – 02 Chùa Cảnh Phước TT Chí Thạnh, H Tuy An   Ni Sư. Thích Nữ Thông Luân
  11 – 02 Chùa Liên Sơn Hòa Phú, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Nguyên Đại
  15 – 02 Chùa Minh Sơn Hòa Định Tây, H Tây Hòa   Ban Hộ Tự
  18 – 02 Chùa Vĩnh Xương An Phú, Tp Tuy Hòa   SC. Thích Nữ Quảng Tiến
  19 – 02 Chùa Tây Thiền An Định, H Tuy An   ĐĐ. Thích Chúc Phát
  THÁNG 3 ÂM LỊCH      
  01 – 3 Chùa Linh Tiên Xuân Hưng, TX Sông Cầu   SC. Thích Nữ Diệu Nhơn
  04 – 3 Chùa Liên Trì An Hội, H Tuy An   SC. Thích Nữ Chơn Như
  17 – 3 Chùa Bảo Quang Hòa Đồng, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Nguyên Trí
  18 – 3 Chùa Phước Long Hòa Xuân Tây, H Đông Hòa   ĐĐ. Thích Quảng Kim
  18 – 3 Chùa Quy Sơn An Cư, H Tuy An   ĐĐ. Thích Thông Lý
  19 – 3 Chùa Phước Xuân Xuân Hải, TX Sông Cầu   ĐĐ. Thích Trung Diên
  23 – 3 Chùa Long Tường Hòa Mỹ Đông, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Giác Thanh
  24 – 3 Chùa Mỹ Quang Hòa Phong, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
  25 – 3 Chùa Thiên Quang Hòa Thịnh, H Tây Hòa   ĐĐ. Thích Thiện Khai
  27 – 3 Chùa Thiên Ân An Chấn, H Tuy An   ĐĐ. Thích Quảng Dũng
  THÁNG 4 ÂM LỊCH      
  06 – 4 Chùa Viên Quang An Định, H  Tuy An   ĐĐ. Thích Quảng Huệ
  08 – 4 Chùa Linh Hội An Cư, H  Tuy An   TT. Thích Quảng Giải
  08 – 4 Chùa Ninh Tịnh Ninh Tịnh, Tp Tuy Hòa   ĐĐ. Thích Chúc Thiện
  08 – 4 Chùa Long Quang Long Phước, TX Sông Cầu   ĐĐ. Thích Nguyên Tồn
  12 – 4 Chùa Nghĩa Phú Hòa An, H Phú Hòa   ĐĐ. Thích Quảng Huy
  21 – 4 Chùa Long Hải An Hải, H  Tuy An   ĐĐ. Thích Thông Ngộ
  23 – 4 Chùa Châu Lâm An Thạch, H  Tuy An   SC. Thích Nữ Nguyên Hồng
  23 – 4 Chùa Hà Yến An Thạch, H  Tuy An   SC. Thích Nữ Diệu Quý
  24 – 4 Chùa Bình Lợi Phường 6, Tp Tuy Hòa   TT. Thích Thiện Đại
  THÁNG 5 ÂM LỊCH      
  01 – 5 Chùa Quang Sơn Hòa Kiến, Tp Tuy Hòa   ĐĐ. Thích Đồng Viên
  02 – 5 Tịnh xá Ngọc Yên Phường 3, Tp Tuy Hòa   Ni sư. Thích Nữ Đoan Liên
  08 – 5 Chùa Linh Sơn An Hòa, H Tuy An   SC. Thích Nữ Viên Tịnh
  17 – 5 Chùa Linh Sơn An Hòa, H Tuy An   SC. Thích Nữ Viên Tịnh
  17 – 5 Chùa Bảo Sơn Thiên Hải An Ninh Đông, H Tuy An   ĐĐ. Thích Chánh Ngữ
  24 – 5 Chùa Phước Long Xuân Lộc, TX Sông Cầu   ĐĐ. Thích Nhuận Hiệp
  25 – 5 Chùa Bát Nhã An Hiệp, H Tuy An Đức Tổ sư Hải Bình – Bảo Tạng TT. Thích Quảng Phát
  25 – 5 Chùa Hải Hội Hòa Hiệp Trung, H Đông Hòa   ĐĐ. Thích Như Trí
  25 – 5 Chùa Minh Sơn Hòa Kiến, Tp Tuy Hòa Đức Tổ sư Hải Bình – Bảo Tạng HT. Thích Tâm Thủy
  28 – 5 Chùa Thiên Long An Mỹ, H Tuy An   SC. Thích Nữ Minh Tiến
  THÁNG 6 ÂM LỊCH      
  10 – 6 Chùa Thiên Phước Xuân Thịnh, TX Sông Cầu   ĐĐ. Thích Nguyên Hòa
  24 – 6 Chùa Bảo Lâm

 Lượt xem: 2864 (lần)

Share |