Ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 - 13-09-2012:am

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 3237/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   24  tháng   8   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình tổ chức
Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8609/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về nguyên tắc tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại một số địa phương;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Chánh Văn phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 với chủ đề “Văn minh sông Hồng”.

Điều 2. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 phối hợp các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, UBND các tỉnh/thành liên quan; 
- Lưu: VT, TCDL

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

 

File đính kèm:

3237-QĐ-BVHTTDL(2012).doc

CT Nam DLQG 2013.doc


 Lượt xem: 1367 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN